logo1 2logo1 2
logo1 2

Kvarnbacken

Välkommen till Kvarnbacken

Hem för vård och boende med akut- och utredningsverksamhet för pojkar mellan 12-17 år

I november 2008 öppnade Kvarnbackens akut- och utredningshem som ligger centralt i Hälleforsnäs och är en ”systeravdelning” till Hvilans Skolhem i Jönåker. På Kvarnbacken välkomnar vi pojkar i åldern 12-17 år med riskbeteenden, psykosocial problematik och/eller misstanke om neuropsykiatrisk eller annan diagnos där det finns behov av utredning för att bättre förstå, bemöta och behandla svårigheterna.
Utredning kan även göras vid redan konstaterad diagnos, där behov finns av fördjupad förståelse av problematiken eller av förnyad bedömning om förutsättningar för en diagnos fortfarande föreligger. Vi tar även emot ungdomar som behöver kortare tids hjälp att bryta ett dataspelsberoende eller annat riskbeteende.

Verksamhets inriktning

Om verksamheten

Kvarnbackens akut- och utredningshem är ett HVB-hem med inriktning på akutplaceringar och utredningar.

Målgruppen är pojkar från 12 till 17 år.

Kvarnbacken erbjuder sysselsättning under vistelsetiden.

Huvudman: Vivorum AB
Föreståndare: Malin Uddin

Verksamhetsidé och målsättning

Gällande utredningsdelen är idé och målsättning att skapa underlag för utredningar med hög kvalité och en mångsidig belysning av svårigheterna ungdomen befinner sig i. 

Med akutverksamheten är målsättning att skapa en miljö med goda förutsättningar att ta emot ungdomar i ett akut skede utifrån individuella behov. Exempelvis arbetar vi med hög personaltäthet. Vidare erbjuder Kvarnbacken ett samarbete med berörda parter kring vidare planering för både akut- och utredningsplacerade ungdomar.

Vi arbetar utifrån att varje barn och ungdom behöver ses och förstås utifrån den miljö och de omständigheter som finns kring dem. Vi tror att flertalet svårigheter som uppstår i en människas liv är ett resultat av svårigheter i relationer och bäst kan lösas i relationer. Vårt främsta verktyg är ett strukturerat och relationsinriktat arbete med varje ungdom. Samtal med ungdomar om det som händer i och runt dem är vår främsta arbetsmetod. Kvarnbacken har därför en hög personaltäthet och gör både vardagliga göromål och fritidsaktiviteter i så hög utsträckning det går tillsammans med ungdomarna. Vi ser även gränssättning och, de konflikter det kan resultera i, som en viktig och relationsskapande del i arbetet.

Läs gärna mer i vår  Verksamhetsberättelse 2018 ​​​​​​​

Grundläggande arbetsmetoder

Verksamheten är uppbyggd utifrån syftet att hålla en hög grad av struktur som utgör en trygghet i ett oroligt skede för ungdomen samt att arbeta relationsinriktat med hög närvaro av personal för att ge möjlighet till såväl närvaro, dialog som aktiv gränssättning. Samtal om vad som händer i och runt ungdomen är vårt viktigaste arbetsredskap.  Det är ofta samtalen som ungdomar med en positiv utveckling under placeringen anger som det som hjälpt dem mest på Kvarnbacken.

Verksamheten har utarbetat arbetsmetoder som har sin grund i såväl ett psykodynamiskt synsätt och Strukturmedveten behandling (Kylén) som beteendeinriktade metoder, såsom teckenekonomi (blocksystem). Dessa har integrerats och utformats för att passa verksamhetens inriktning.

​I utredningarna utgår vi från en helhetssyn där varje ungdom ses och förstås utifrån den omgivning han befinner sig i. I psykologutredningen används flera metoder, såsom djupintervju med ungdom och föräldrar och vedertagna testinstrument - kognitiva, neuropsykologiska, projektiva och självskattningsskalor.

Personal, kompetens och bemanning

Personal som arbetar på Kvarnbacken skall ha adekvat utbildning och erfarenhet för verksamheten och dess metoder och uppdrag. Fast personal skall ha adekvat grundutbildning och helst adekvat vidareutbildning. Vikarier ska i så hög utsträckning som möjligt ha adekvat utbildning och erfarenhet.  Åtminstone majoriteten av vikarierna ska ha relevant grundutbildning och erfarenhet av liknande verksamhet. 

Verksamhetschef och utredningsansvarig i verksamheten har följande utbildning och erfarenhet: leg psykolog, leg psykoterapeut, Ericastiftelsens utbilning i barn- och ungdomsdiagnostik, Urkrafts chefs- och ledarskapsprogram, högskoleutbildning i problemorienterande samtal och fokuserad gruppterapi samt vidareutbildningar i testmetoderna WISC och Wartegg. Föreståndaren har omfattande erfarenhet från arbete inom rättspsykiatri, sluten och öppen ungdomsvård, barn- och ungdomspsykiatri och socialtjänst samt privat verksamhet omfattande utredning, psykoterapi, konsultation, utbildning och föreläsningar.

Föreståndare har 3-årig högskoleutbildning med inriktning beteende och missbruk med Filosofie kandidatexamen inom Sociologi, 1-årig behandlingsassistentsutbildning genom Dagöholms behandlingscenter, ASI-utbildning genom Karolinska institutet, grundutbildning inom MI, Ungdomar och sexualitet genom RFSU, grundutbildning i aktuell arbetsrätt samt grund – och vidareutbildning inom påverkansprogrammet Kriminalitet som livsstil. Föreståndare har flerårig erfarenhet från behandlingsarbete med ungdomar både i behandlingsarbete samt i arbetsledningsfunktion.

Samordnande behandlingsassistent har följande utbildningar: 3-årig högskoleutbildning med inriktning Sociologi och missbrukarvård, undersköterska/skötarutbildning. Hon har även utbildningar inom MI, haschprogrammet, Kognitiv beteendeinriktad terapi samt Familjeklubbsmetoden via The European shool of Alcohology and Ecological Pskiatry. Samordnande behandlingsassistent har lång erfarenhet från behandlingsarbete med vuxna och ungdomar både inom privat och kommunal regi.  

Övrig ordinarie personal har alla minst grundutbildningar så som behandlingspedagog, behandlingsassistent, familjeterapeut, MET-kartläggning av missbruk, mentalskötare eller motsvarande om bedöms adekvat för verksamheten. Flertalet har erfarenhet, många långvarig, från liknande arbetsområden. 

​Gällande timanställd personal har flertalet adekvat grundutbildning och erfarenhet av liknande arbete.

​Bemanningen anpassas efter behov och antalet placerade ungdomar. Det finns alltid personal dygnet runt. Föreståndare, verksamhetschef och en samordnande behandlingsassistent arbetar dagtid. Övrig behandlingspersonal arbetar utifrån schema med arbetstider dygnet runt, vanligen dygnspass. Timvikarier arbetar utifrån behov och några mer regelbundet.  Antalet behandlingsassistenter varieras efter behov. Vanligen arbetar minst två behandlingsassister hela dygnet utanför tiden för undervisning. Nattetid finns vaken personal vid behov. Språkkompentens att tillgå inom personalen är: svenska, engelska, arabiska, franska och somaliska.

Boende och daglig verksamhet

Boende

Kvarnbacken ligger i centrala Hälleforsnäs som är en liten ort med bruksbakgrund. Huset/boendet är ett stort trevåningshus med rymliga lokaler anpassade för olika ändamål. Det nedre utgörs av kontor och mötes-/samtalsrum samt förvaringsutrymmen. Där finns även en separat lägenhet i huset som kan användas för t ex umgänge när anhöriga kommer på besök, eller när en ungdom bedöms klara det som boende. På mittenplanet finns kök, matrum, vardagsrum, gemensamhetsutrymmen, personalrum och ett ungdomsrum. Ungdomsrummet ligger invid personalrummet och används för att tillgodose extra behov av närhet till vuxna, tillsyn eller skydd hos t ex yngre ungdomar. 

​På översta våningsplanet ligger flertalet ungdomsrum och ett sovrum för personal. Varje ungdom har ett rymligt eget rum med standardutrustning och möjlighet att välja viss utsmyckning. Kvarnbacken har även en stor naturtomt utanför huset med möjlighet till aktiviter såsom fotboll, brännboll, kubb, grillning etc. 

Pedagogisk kartläggning
Vid behov erbjuds samtliga ungdomar under placeringstiden att genomgå en pedagogisk kartläggning samt nivåbedömning i kärnämnen. Detta sker i samarbete med den skola i hemkommunen där pojken är inskriven. Den pedagogiska kartläggningen genomförs med legitimerad lärare. I vissa fall sker även skolgång i den kommunala skolan på orten eller närliggande ort. Om skolgång inte är aktuellt finns möjlighet till individuellt anpassad sysselsättning inom verksamheten, såsom mindre renoveringsuppgifter, trädgårdsskötsel mm.

Tider för daglig verksamhet

Dag Tid
Måndagar 10:00-14:45
Tisdagar 10:00-14:45
Onsdagar 10:00-14:45
Torsdagar 10:00-14:45
Fredagar 10:00-14:00
Läs mer om Hvilans Skolhem

Fritidsaktiviteter

Utöver daglig sysselsättning i form av pedagogisk kartläggning eller annan aktivitet erbjuds olika fritidsaktiviteter, såsom träning, lagsport, bad, fiske, IT-café, biobesök mm. Promenader, bad och träning görs kontinuerligt.

Andra aktiviteter görs främst som en positiv uppmuntran efter gemensamma ansträngningar/projekt, fullgjord undervisningsvecka och liknande. 

Fritidsaktiviteterna varierar och utgår från behov, uppdrag och förslag från ungdomarna själva. 

Vardagen på Kvarnbacken

Veckoschema

Ungdomarna följer ett fast schema med utgångspunkt i vardagsrutiner i ett hem (måltider, städning, planerings- och samtalsstunder) med olika fritidsaktiviteter (träning, lagsport, fiske, stadsbesök, tipspromenader mm). Ett viktigt mål är att skapa en god dygnsrytm och stärka eget fungerande och ansvarstagande för liv, relationer och hälsa inför kommande placering/livssituation.

​Bredvid här finns schemat för vardagar. På helgen sker väckning kl 10.00 och brunch 10.30, därefter är det fri tid eller aktiviteter enligt dagens planering.
Tid Aktivitet
08.00 (10.00 helger) Väckning
08.30 Åker till daglig verksamhet
09.30 Gemensam frukost
10.00-12.00 Daglig verksamhet
12.00-13.00 (12.30 fredagar) Lunch
13.00-14.45 (13.30 fredagar) Daglig verksamhet
14.45 (13.30 fredagar) Hemresa
14.45-17.00 Egna/gemensamma aktiviteter
17.00-17.30 Middag
17.30 Egna/gemensamma aktiviteter
22.00 (23.00 helger, lov) På rummet

Måltider

Alla måltider äts gemensamt vid bestämda tider. Det finns även alternativ till det lagade målet. Mellan måltiderna serveras frukt.

Ordningsregler

Kvarnbacken har ordningsregler i verksamheten för att kunna erbjuda en säker och trygg miljö samt god vård utifrån den problematik placerade ungdomar har. I samband med att en placering görs ska ungdom och vårdnadshavare ha kännedom om de ordningsregler som gäller och godkänna dessa. 

Städning

Bäddning av säng och iordningplockande på det egna rummet görs varje dag innan avfärd till skolan och före sysselsättning/aktivitet. Städning av eget rum och i de allmänna utrymmena, uppdelat på olika städområden, görs på måndagar och torsdagar av ungdomarna under ledning av, och tillsammans med personalen.

Rökning

Ungdomarna får röka om de har föräldrarnas tillåtelse. Rökning sker då utanför huset tillsammans med personal. Personalen förvarar cigaretterna och delar ut dem en i taget samt lånar ut tändare som sedan återlämnas.

Utrymmen/Säkerhet

Ungdomarna får endast vara på varandras rum med öppen dörr och enbart fram till läggning. Rumsfördelningen för ungdomarna görs utifrån behov av tillsyn och vuxennärhet.

Blocksystem/veckopeng

På Kvarnbacken arbetar vi med teckenekonomi/blocksystem. Det innebär att ungdomen kan tjäna in poäng som sammanlagt kan ge upp till 200 kronor per vecka samt ytterligare 50 kronor vid fullgjord vecka med daglig verksamhet.

De grundläggande block som ingår är bl.a:
 • Att komma upp i tid på morgonen, borsta tänder och komma in i tid på rummet vid sänggående.
 • Att utföra obligatorisk städning - iordningställande av eget rum dagligen samt städning måndagar och torsdagar av gemensamma utrymmen.

I slutet av veckan räknas blocken samman och eleven får sin intjänade veckopeng. Veckopengen skall räcka till nöjen, godis etc. Vid fullgjord undervisning under veckan ges en extra bonus på 50 kronor. Pengarna förvaras i låst indivuellt värdeskåp i personalrummet och ges ut vid inköp för att undvika affärer ungdomarna emellan eller att de försvinner.
För att blocksystemet ska ha en motiverande effekt och för att ge ungdomarna möjlighet att träna på planering och ansvarstagande gällande egen ekonomi är det viktigt att föräldrar/anhöriga inte ger ungdomarna pengar/cigarretter eller liknande under placeringen på Kvarnbacken.

Kontakt med anhöriga

Anhöriga är välkomna på besök, som planeras i förväg. För att kunna planera verksamheten krävs att besöket planeras minst en dag i förväg. Hemresor över dagen sker enligt planering och överenskommelse. Hemresor med övernattning är vanligen inte aktuellt under de första månaderna av utredningstiden vid en utredningsplacering. Vid behov och i mån av personal kan Kvarnbacken erbjuda hembesök för ungdomen i sällskap av personal.

Vi är måna om en god och regelbunden kontakt med föräldrar och anhöriga, och strävar efter att ge kontinuerlig information om ungdomen till föräldrar/vårdnadshavare. Vi ser stora fördelar med en god kontakt och gemensam planering och diskussion kring angelägenheter som berör ungdomarna, så som hembesök, inköp av saker etc.

Akuta placeringar

Målgrupp

Kvarnbacken tar emot uppdrag från socialtjänsten gällande akuta placeringar och utredningar. Vi ser akutplaceringen som en tillfällig placering, där ungdomen inte ska/bör bli kvar på Kvarnbacken längre än vad som är nödvändigt. Akutuppdrag kan röra sig om barn och ungdomar som befinner sig i så svåra situationer att socialtjänsten inte kan vänta med att lyfta bort dem från det sammanhang som de befinner sig i. T ex kan det vara svåra situationer i miljön där barnens utveckling och hälsa utsätts för fara, akut uppkomna situationer där socialtjänsten vill placera barnen direkt för att på så sätt få tid att själva utreda eventuella insatser, sammanbrott i annan placering där ungdomen snabbt behöver en ny placering eller annat kortvarigt behov av särskilda insatser. Akutplaceringens längd kan variera mellan några dagar till flera månader.

Arbetet med akutplacerade ungdomar

När ungdomar kommer akut till ett HVB-hem är de ofta i kris. De har varit med om omvälvande händelser och/eller långvariga brister i omsorgen. Det är då viktigt att ge ungdomarna omedelbar trygghet och ev. adekvat krisintervention. När ungdomarna ”landat” på Kvarnbacken hjälper vi dem att strukturera sin situation. Det sker t ex genom individuella samtal och ibland även fastställda frågeunderlag, nätverkskartor, livslinje etc. Vi försöker samla de positiva personer och resurser som finns runt ungdomen och med dem göra en gemensam sammanhangsmarkering och planering för framtiden.

Vid en akutplacering är inte behandlingsperspektivet uttalat, men bara genom att placeringen i sig görs påbörjas ofta en process hos ungdomen som gynnar förändring. Denna kraft understöds av personalen och som också har till uppgift att motivera ungdomen till fortsatt förändringsarbete.

Arbete med akutplacerade ungdomar sker i nära samverkan mellan socialtjänsten, vårdnadshavare och ev. andra parter. Ett akutuppdrag innebär ofta täta möten mellan Kvarnbacken, socialtjänsten, ungdomen och nätverket. Det är av största vikt att man snabbt kan skapa en planering för hur framtiden ska se ut och vad var och en har för del i denna planering.

Att bryta dataspelsberoende

Kvarnbacken tar emot ungdomar som behöver kortare tids hjälp att bryta ett spelberoende i den aktuella mål- och åldersgruppen – dvs pojkar 12 – 17 år. Med dataspelberoende avses en vidare definition av missbruk/beroende som ännu inte är en etablerad diagnos, men ligger nära diagnosen Spelmani (DSM-IV). Det kan handla om pojkar som utvecklat ett beroende av missbrukskaraktär av dator, TV-spel och/eller internet med eller utan spel om pengar. I dessa lägen har vuxna kring barnet ofta förlorat kontrollen över situationen och behöver stöd i att bryta destruktiva mönster och bygga upp en fungerande hemsituation i samverkan med socialtjänst och ev. andra instanser.

Vid spelmani/spelberoende finns inte sällan även andra psykiska problem (depression, ångest, självmordstankar), impulsivitet, risktagande, inlärningssvårigheter, kriminalitet och/eller drogmissbruk. Vanligen finns det svårigheter i relationerna i familjen redan innan ett dataspelsberoende utvecklas.

Hos en befäst/etablerad missbrukspersonlighet krävs vanligen både akuta insatser inriktad på flera olika nivåer och insatser för bestående förändring. Då kan en mer omfattande behandling krävas på institution med speciell kompetens för det. Kvarnbacken arbetar med att i första hand bryta beroendet i ett akut skeende, utreda vidare behov och motivera till fortsatt behandling. Det är viktigt att en gemensam bedömning av behov och problematik görs inledningsvis, vilken utmynnar i ett tydligt uppdrag från socialtjänsten till Kvarnbacken.

Kvarnbacken använder sig av de vanligaste kriterierna när det gäller att misstänka eller konstatera spelmissbruk/dataspelsberoende, (vilka ligger nära, men inte helt inryms i, diagnosen spelmani).

​Där ingår symtom/beteenden så som:
 • Stark upptagenhet av spel
 • Tendens att vända på dygnet
 • Brister i omsorgen av den egna personen. T ex gällande mat, hygien, klädsel
 • Toleransökning. Ökar mängden spelande successivt
 • Kontrollförlust. Kan inte sluta eller begränsa spelandet
 • Abstinenssymtom. Irritation, ilska, utbrott vid begränsning av beteende
 • Spelande som flykt från bekymmer och oro
 • Spel för att vinna tillbaka förluster. Om pengar är inblandade
 • Spelandet får negativa sociala konsekvenser. Struntar i kamrater, fritid
Verksamheten på Kvarnbacken är väl utformad för att kunna möta och bryta spelberoende hos unga pojkar. Ingen ungdom har TV eller dator på det egna rummet. Ungdomarna har begränsad tillgång till Internet och ingår överenskommelser angående användning av egen mobiltelefon under vistelsen. Det finns en TV centralt placerad i vardagsrummet och TV-tiderna är begränsade på vardagar.
I samband med frustration och gränssättning av ungdomen kring beteendet uppstår ett möte och en dialog att bygga vidare på. Personaltätheten är hög för att bemöta och samtala med ungdomarna kring den frustration som väcks av att bli stoppad i sitt beroende och missbruksbeteende. Sysselsättning och fritidsaktiviteter utformas så att de innebär en hög grad av vuxenkontakt och mellanmänskliga relationer – något som ofta är eftersatt i den spelberoendes vardag.
Parallellt kan ett avgränsat arbete med familj och nätverk göras, som inriktas på förståelse för problematikens karaktär, ökad förmåga till gränssättning och återtagande av vuxeninflytande i den unges liv, samt med att återupprätta en fungerande vuxen-barnrelation med dialog och gemensamma aktiviteter. Syftet är att återupprätta en fungerande vardag och familjesituation för den unge samt en tillvaro med intresse för, och förmåga till, ömsesidiga relationer till andra och förmåga till skolgång/sysselsättning för den unge.
Vid ett mer omfattande behandlingsbehov krävs behandling hos annan vårdgivare med inriktning på långvarigt behandlingsarbete.

Utredning

Allmänt om Kvarnbackens utredningar

Kvarnbacken akut- och utredningshem erbjuder kvalificerade utredningar av ungdomar, med inriktning på att se individen i sitt sammanhang och ur ett utvecklingsperspektiv. Målgruppen är densamma som vid akutplaceringar. Målsättningen är att förstå och beskriva problematik som ett samspel mellan disposition, uppväxt, miljö, personlighet samt kognitiva förmågor, där alla aspekter måste belysas för en förståelse av helheten. Det utmynnar sen i en beskrivning och bedömning av svårigheter, färdigheter, möjligheter och behov. Stor vikt läggs vid att ta fasta på adaptiva beteenden och färdigheter. Utredningstiden är vanligtvis 12 veckor, men kan variera utifrån efterfrågan, behov och frågeställning.

Exempel på frågeställningar för utredningar:

Hinder för utveckling/inlärning hos ungdomen?
 • Uppfyller symtomen kriterierna för neuropsykiatrisk eller annan diagnos?
 • Bedömning av personlighet samt social och känslomässig utvecklingsnivå
 • Belysning av styrkor och svagheter i relaterandet till andra
 • Eventuella tecken på traumatisering och/eller anknytningsproblematik - ev. samband med kognitivt fungerande
 • Bedömning av riskbeteenden, så som droganvändande (där det inte är den primära svårigheten), begynnande kriminell identifiering och/ eller avvikelser i personlighetsutvecklingen t ex sexuell- eller antisocial problematik
 • Bedömning av farlighet
Flertalet av dessa frågeställningar kommer vanligen att belysas vid sidan av huvudsaklig frågeställning som ett led i en förståelse av helheten. I alla utredningar ges även rekommendationer kring behandlingsbehov. Vid behov kan stöd kring behandlingsplanering och efterföljande placering ingå som en del i utredningen.
Utredningarna sammanställs i ett skriftligt dokument. Därutöver ges alltid en muntlig återgivning av resultat och slutsatser till ungdomen själv, föräldrar och socialtjänst, enskilt eller var och en för sig utifrån önskemål.

Utredningarnas innehåll och omfattning

Utredningarna innefattar, beroende på frågeställning, några eller samtliga av följande delar:
 • Psykologutredning
 • Föräldraintervjuer 
 • Observationer i vardagen – en beskrivning av fungerande och beteende i miljön, med fokus på praktisk, social och adaptiv funktionsnivå, styrkor och svagheter i relationer med andra, samt process och utveckling under utredningstiden.
 • Pedagogisk kartläggning och vid behov nivåbedömning av kunskaper i grundskolans kärnämnen: matematik, svenska/svenska som andraspråk, engelska
 • Hälsoundersökning av allmänt hälsotillstånd.

Utredningens genomförande

Uppdrag/frågeställning
Utredningen görs utifrån uppdragsgivarens frågeställning. Frågeställningen bör så långt som möjligt utarbetas i samråd med placerad ungdom och dennes vårdnadshavare.

Uppdrag/frågeställningar och hur utredningen går till presenteras vid ett inskrivningsmöte där vanligen ansvariga på Kvarnbacken, vårdnadshavare och socialtjänst deltar. Vid inskrivningsmötet finns möjligheter att diskutera och vid behov ändra/lägga till i innehållet i utredningsuppdraget och möjlighet till att ställa frågor och ha övriga synpunkter.

En halvtidsavstämning sker efter ca halva utredningstiden med information om hur utredningen förlöper och möjlighet till frågor. När utredningen är färdig inbjuds alla parter, om inget motsäger detta, till ett återgivningsmöte. Se nedan under rubriken återföring av utredningen.

Ungdomen ges möjlighet att uttrycka sina åsikter om utredningens genomförande och slutsatser vid enskilda möten med psykolog, planerings- och återgivningsmöten, i enskilda samtal/uppföljningar med sin socialtjänsthandläggare samt i en anonym enkät i samband med utskrivning. De synpunkter som framförs dokumenteras och utgör underlag för Kvarnbackens utvecklingsarbete.

Psykologutredningen

Psykologutredningen görs av leg psykolog som är anställd och arbetar som verksamhetschef i verksamheten. Psykologen är även ansvarig för utredningsarbetet i sin helhet och dess sammanställning och återföring.  Psykologutredningen innefattar samtal/intervju och testning av ungdomarna. Vilka tester som görs avgörs utifrån frågeställningen samt utifrån de behov av fördjupad testning som ev framkommer i inledande allmän testning och screening. Längden på träffarna anpassas efter ungdomens förmåga. Vanligtvis sker samtal/testning vid 8-15 tillfällen.
 
Psykologen deltar som regel vid föräldra-/anhörigintervjuer och ställer då frågor samt för anteckningar i samarbete med föreståndare eller annan medföljande personal.

I psykologutlåtandet redovisas resultat från ev. tidigare psykologbedömningar, innehåll i samtalen, resultat av tester samt en sammanfattande bedömning av ungdomen och rekommendationer angående behov och behandlingsbehov. Om ungdomen fyller kriterierna för någon neuropsykiatrisk/psykiatrisk diagnos redovisas även detta i den sammanfattande bedömningen.

Observationer i vardagen

Observationer i vardagen av hur ungdomen fungerar i olika sammanhang sker löpande. Observationerna dokumenteras främst i daganteckningar och när det är relevant även i journalanteckningar, samt tas upp mer ingående vid kollegier. En av behandlingsassistenterna, vanligen ungdomens kontaktperson, sammanställer observationerna. Denne ansvarar för att det finns ett brett underlag. Den som skriver ansvarar för att samla in och sammanställa den information som finns utifrån daganteckningar, kontaktmannasamtal, kollegier, överlämningar och vid behov samtal med annan personal. Observationerna utgör ett underlag för den samlade bedömningen av ungdomen i psykologutlåtandet.

Hälsoundersökning

En hälsoundersökning görs hos en läkare på vårdcentral för att få en screening av ungdomens hälsotillstånd och en information om det finns behov av ytterligare fördjupade läkarundersökningar. Detta för att kunna utesluta eller väga in ev. fysiska problem i bedömningen av ungdomen. Undersökande läkare ger ett skriftligt yttrande som utgör ett underlag för helhetsbedömningen. Vid behov av fördjupad utredning sker en diskussion med socialtjänst och vårdnadshavare om ev vidare undersökningar ska göras under utredningstiden. Om det görs sker det vanligen inom sjukvård i landstingets regi.

Pedagogisk kartläggning och ev nivåbedömning i kärnämnen

Pedagogisk kartläggning och vid behov nivåbedömning i kärnämnen görs av pedagogen i den dagliga verksamheten under hela utredningstiden. Pedagogen observerar ungdomens fungerande i elevgruppen, i olika konstellationer och i relation till pedagogen. Olika pedagogiska metoder utprovas vid behov för att utröna vad som passar ungdomen bäst. Om godkända betyg saknas i aktuell årskurs i kärnämnena görs en nivåbedömning i de ämnena. Nivån redovisas i den pedagogiska kartläggningen. Även övriga observationen och resultat redovisas i den pedagogiska kartläggningen, liksom fungerande i skolsituationen och pedagogiska behov. 

Föräldra-/anhörigintervjuer

Föräldra-/anhörigintervjuer görs för att få en så fullständig anamnes och bild av ungdomen och ungdomens fungerande som möjligt. Ungdomen deltar inte i dessa möten. Intervjuerna utgör ett underlag för att kunna bedöma barn-föräldrarelation, anknytning, föräldraförmåga och i vilken utsträckning föräldrar/vårdnadshavare kan möta sitt barns aktuella behov och vilka behov av insatser familj och anhöriga kan ha för att upprätthålla goda och fungerande relationer. 

Informationen från föräldra-/anhörigintervjuerna sammanställs som en separat del i utredningen men utgör underlag för sammanfattning, bedömning och rekommendationer. Intervjutillfällena skall även erbjuda ett tillfälle för föräldrar/anhöriga att ställa frågor och göras delaktiga i vård-/utredningsarbetet som bedrivs med ungdomen på Kvarnbacken. 

Återföring av utredningen

När utredningen är genomförd görs en återgivning av utredningen till socialtjänsten, vårdnadshavare och ungdomen själv, om inget motsäger ungdomens/vårdnadhavares närvaro. Eventuellt bjuds även andra berörda in, t ex familjehem, släkting eller annan viktig person. Tolk används alltid om behov finns. Ungdomen erbjuds en separat återgivning av utredningens resultat med psykolog före eller i samband med återföringen av resultaten till uppdragsgivaren. 

Den skriftliga sammanställningen överlämnas vanligen i samband med återgivningen till uppdragsgivaren eller vid annat tillfälle om så överenskoms. Vårdnadshavare får ett eget exempel av utredningen om inget motsäger detta. Ungdomen och även socialtjänst samt vårdnadshavare kan alltid be personal/psykolog om utredningens innehåll och eller att få hjälp med att förstå innehållet vid behov. 

Använda instrument/metoder i utredningen

Instrument och metoder i psykologutredningen.

​I psykologutredningen används vanligen ett urval av följande metoder/instrument beroende på frågeställning och de behov som framkommer i inledande samtal/testning:
 • Samtal/ Intervju med ungdomen, vanligen 8-15 tillfällen
 • Föräldra-/anhörigintervjuer
 • WISC-IV – Instrument för att mäta begåvning,  färdigheter även gällande uppmärksamhet,  koncentration, uthållighet, kognitiv stil och arbetssätt etc
 • Becks ungdomsskalor
 • Wartegg (tolkat enligt CWS)
 • Hus-Träd-Person (HTP)
 • Object Relations Technique
 • Teckningtestet KUBEN
 • Rey Komplex Figur (RCT)
 • Assessment of Adaptive Behaviours (ABAS)
 • Vid behov även skattningsskalor gällande specifik problematik, t ex anknytning eller autism
Övriga metoder i utredningarna
 • ADAD (Intervju och kvalitativ sammanställning av resultaten, ej sammanställning enligt ADAD-net.)
 • ADDIS-ung (endast insamling av underlag)
 • Nätverkskarta
 • Livslinje
 • Föräldra-/anhörigintervjuer
 • Intervjuer med tidigare vårdgivare
 • MET

Socialtjänstens utvärderingar av våra utredningar

Kvarnbacken har sedan verksamheten startade 2008 samlat in utvärderingar av gjorda utredningar från socialtjänsten. Svarsfrekvensen har varit god. Bortfallet har ofta utgjorts av utvärderingar som inte fyllts i på grund av att berörd socialsekreterare slutat, varit sjukskriven eller föräldraledig och inte gått att nå. 
Läs mer om Socialtjänstens utvärdering av Kvarnbackens utredningar.Kvalitetsarbete

Läs mer om vårt Kvalitetslednings-system

Begreppet kvalité i Kvarnbackens verksamhet

Kvalité i Kvarnbackens verksamhet innebär:
 1. Att Kvarnbacken uppfyller de krav och mål som gäller för verksamheten enligt de lagar som reglerar verksamheten och de beslut som meddelats med stöd av sådana föreskrifter.
 2. Egna kvalitetsmål för verksamheten – en del av egenkontrollen.

Övergripande egna mål är att Kvarnbacken utgår i allt sitt arbete från vikten av att se och förstå barn och ungdomar i sitt sammanhang och inte främst eller enbart söka orsaken hos svårigheter hos det individuella barnet. Detta perspektiv ska genomsyra bemötande, vård och utredningar, vilka ska vara breda och av god kvalité. I arbetet med att möta och förstå placerade ungdomar utgör personalen verksamhetens viktigaste resurs. Personalens trivsel och upplevelser av delaktighet är ett viktigt redskap för att nå övriga mål samt ett mål i sig.
Att de lagstadgade målen uppnås och ett systematiskt förbättringsarbete görs garanteras av de olika delarna i Kvalitetsledningssystemet. 
Hur de egna målen konkretiseras och vilka metoder som används för att mäta dem, framgår under fliken egenkontroll.

Generellt om Kvarnbackens systematiska kvalitetsarbete

Enskild näringsidkare, dvs t ex HVB-hem, som bedriver socialtjänst ska tillämpa förskrifterna om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete behövs och utgör ett stöd för att kunna utveckla och säkra kvalitén i verksamheten.

Syftet med ett kvalitetsledningssystem är att ge underlag för att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamheten. Brister ska kunna upptäckas och åtgärdas, och arbetet ska kunna planeras, ledas och kontrolleras utifrån ledningssystemet så att kvalitén i verksamheten, dvs att verksamheten följer gällande lagar, förordningar, föreskrifter, meddelanden och beslut, säkerställs.

Ledningssystemet fyller även en viktig uppgift i verksamhetens åläggande att utöva egenkontroll och systematiskt följa upp och utvärdera den egna verksamhetens resultat, med den omfattning och frekvens som krävs för att verksamhetens kvalité ska kunna säkras. 

Ledningssystemet omfattar dels processer och rutiner i den löpande verksamheten, dels en årlig systematisk genomgång. Genomgångar görs även av delar av verksamheten med tätare intervall eller vid behov av omedelbar analys och åtgärd. 

Ägare och föreståndare har ett delat ansvar för styrnings- och kvalitetssäkringsarbete. Utvecklingsarbetet i verksamheten beaktas och behandlas kontinuerligt vid ledningsgrupper, kollegium och personaldagar. 
Löpande och kontinuerlig samt mer övergripande uppföljning, utvärdering och förbättringsåtgärder utgör kärnan i det systematiska förbättringsarbetet som innehåller följande centrala delar:
 • Riskanalyser
 • Egenkontroll
 • Klagomåls- och avvikelsehantering
 • Årlig systematisk genomgång: årlig utvärdering av verksamheten med stöd av ett eget system inspirerat av ISO-9000 samt genomgång, analys och sammanställning av avvikelser, incidenter, klagomål och resultat från enkäter och utvärderingar som gjorts
 • Löpande utvärderings- och förbättringsarbete enligt förbättringshjulet och fastställda aktiviteter för det

Riskbedömningar

Riskbedömningar görs inför och i samband med inskrivning av ungdom. Riskbedömningar skall även göras löpande i verksamheten när en situation uppstår som kan innebära en risk för fara eller fara för ungdomar eller personal i enlighet med uppdraget att erbjuda ungdomar en trygg och skyddad miljö.

Riskbedömningen ska innefatta identifiering av risk, bedömning av riskens art och grad samt ev behov av åtgärder eller insatser för att minimera eller undanröja risken. Ansvarig för att riskbedömningar görs i enlighet med aktuell lagstiftning och aktuella behov är föreståndaren, men uppgiften i sig kan delegeras till personal.

Löpande och förebyggande riskbedömningar i verksamheten dokumenteras i särskild pärm för sådana samt i journalsystemet när den rör ungdomarna. Riskbedömningar görs enligt arbetsmiljöverkets modell och standardiserade formulär. 

Vid den årliga översynen skall en sammanställning och analys av gjorda riskbedömningar under året göras samt möjliga framtida risker identifieras.  En åtgärdsplan gällande förebyggande insatser utifrån identifierade risker ska utformas och ansvariga för åtgärderna utses.

Klagomål och avvikelser

Med avvikelser avses såväl händelser där rutiner, processer, uppdrag och beslut inte följs som klagomål och synpunkter, generellt och enligt Lex Sarah. Med avvikelser innefattas även händelser eller omständigheter som kan utgöra, eller utgör, en risk för faktisk skada eller negativ konsekvens för person. Exempel på sådana är allvarliga hot, våld mot person, olyckor eller skadegörelse. Det avser händelser, incidenter och tillbud som avviker från vardagen och kan kräva att ytterligare åtgärder vidtas.

I all verksamhet som bedrivs utifrån socialtjänst skall klagomål och synpunkter på verksamheten från vilken part som helst, såväl internt som externt, tas emot, analyseras och åtgärdas vid behov. 

Kvarnbacken har rutiner för att rapportera, utreda, avhjälpa och undanröja missförhållanden och risker för missförhållanden. 
Klagomålshantering
Vem som helst, internt eller externt kan lämna klagomål på verksamheten. 

Klagomål lämnas till föreståndaren eller till personal som vidarebefordrar klagomålet till föreståndaren. Klagomålet dokumenteras skriftligt, oavsett i vilken form de inkommit, och gås igenom av ledningen kontinuerligt. Ansvarig för klagomålshanteringen är föreståndare, vilken också ansvarar för att uppgiftslämnare får en återkoppling gällande bedömning av klagomålet och ev åtgärder som vidtas. Inkomna klagomål sammanställs och analyseras systematiskt vid den årliga översynen och utgör en grund för ev behov av förbättringsåtgärder samt för uppföljning av om vidtagna åtgärder haft avsedd effekt.

Föreståndaren ansvarar för att de anmälningar som lagar och föreskrifter kräver görs till berörda instanser såsom till socialtjänst, nämnd, IVO eller Arbetsmiljöverket.
Rapporterings- och anmälningsskyldigheter
Alla som finns i verksamheten på Kvarnbacken är skyldiga att rapportera missförhållanden och risker för missförhållanden i verksamheten till föreståndaren. Alla som arbetar för Kvarnbacken informeras om den skyldigheten vid anställning och löpande. 

Föreståndare har ansvar och skyldighet att förebygga, rapportera, utreda, avhjälpa och undanröja missförhållanden och risker för missförhållanden. Vid allvarliga missförhållanden eller risker för allvarliga missförhållanden anmäler förståndaren detta till IVO. Gällande allvarliga risker eller händelser i arbetsmiljöhänseende ska föreståndaren göra en anmälan till Arbetsmiljöverket. 

När särskilda händelser, avvikelser och klagomål inträffar eller lämnas, hanteras, dokumenteras och följs de upp enligt gällande rutiner såväl akut som mer långsiktigt.

Egenkontroll

Åtgärderna för egenkontroll görs som ett led i kvalitetssäkringsarbetet på Kvarnbacken. Egenkontrollen omfattar metoder för att: 
 • utvärdera huruvida Kvarnbacken uppnår de egna kvalitetsmålen 
 • utarbeta förbättringsåtgärder utifrån mål som inte uppnås 
 • identifiera övriga förbättringsbehov och ev nya kvalitetsmål  

Målen som ska utvärderas på ett konkret och mätbart sätt kan definieras enligt följande:
 • Att Kvarnbackens personal ska utreda och förstå placerade ungdomar utifrån en helhetssyn på individen och förståelse av individen i sitt sammanhang. 
 • Kvarnbacken ska göra utredningar med bredd och djup av god kvalité – dvs som är väl underbyggda, svarar på socialtjänstens frågeställningar och upplevs vara av hög kvalité av uppdragsgivaren. 
 • Att personalen ska ha adekvat utbildning och erfarenhet
 • Att personalen ska få god information gällande alla delar som är nödvändiga för arbetets utförande 
 • Att personalen ska ha god kännedom om regler och rutiner i verksamheten
 • Att personalen ska ha arbetsglädje på arbetet 
 • Att personalen har förtroende för ledningen
 • Att personalen ska uppleva att de har inflytande på sitt arbete
 • Att personalen upplever trygghet på Kvarnbacken
 • Att ungdomarna ska uppleva att de får bra kontakt med personalen
 • Att ungdomarna ska uppleva att de får ett gott bemötande av personalen
 • Att ungdomarna upplever att de får god information om det som rör dem

Arbetet med att följa upp, mäta och utvärdera målen sker ned hjälp av 
 • Infosoc Kvalitetssäkringssystem, enkäter till ungdomar och personal
 • Infosoc journalsystem
 • personalakter
 • checklista för personal angående trivsel och arbetsklimat utarbetad av Prevent 
 • analys utifrån bedömningsmallar utarbetade med inspiration av ISO 9000
 • resultat från uppföljningar av placeringar från Skandinavisk sjukvårdsinformation SSIL 
 • egna instrument för uppföljning av övriga egna kvalitetsmål

Ansvariga för arbetet och genomförandet är ledningen på Kvarnbackens akut-och utredningshem.  All personal är dock delaktiga i det sytematiska kvalitetsarbetet. Ytterst ansvarig för det systematiska förbättringsarbetet och egenkontrollen är föreståndaren.

Utvärdering av egna utredningar utgör en del av egenkontrollen. Resultatet och sammanställning av socialtjänstens utvärderingar av våra utredningar återfinns under en egen rubrik under fliken Utredning.

Kontakta oss / hitta hit

Kvarnbackens akut och utredningshem


Besöks- och postadress: 
Flensvägen 20, 648 31 Hälleforsnäs 

Telefon, epost och fax:
Kvarnbacken telefon: 0157- 245 91

Vi önskar att telefonsamtal till ungdomarna äger rum innan kl 21.00 på kvällarna. 

Faxnummer: 0157- 245 92

Referenter gällande både akut- och utredningsplaceringar kan lämnas vid behov. 
Språkkompentens att tillgå inom personalen är: 
svenska, engelska, arabiska, franska och somaliska.
kontaktbildkontaktbild
kontaktbild
kontaktbild
Malin Uddin
Föreståndare
0155-20 25 96
malin.uddin@vivorum.se

Anna Michanek
Verksamhets- och utredningsansvarig
0155- 20 25 94
anna.michanek@vivorum.se
Michael Brännlund
Placeringsansvarig
0155-20 25 92 michael.brannlund@vivorum.se

Hitta hit